среда, 30 апреля 2014 г.

Бүрүткел бижик негевес, ажыктыг интернет сервистер

Интернетте дыка хөй солун болгаш ажыктыг сервистер бар. Колдуу бүрүткел бижик негээр. Ынчалза-даа оларны ажыдары, оон ол ажыглакчы адын болгаш чажыт сөзүн сактып алыры дыка берге.
Ынчагаш силерге бүрүткел бижик негевес ажыктыг сервистер дугайында бижип бээли.

1. Интернет сервис адрезин кыскаладыры


Интернет адрестер кыскаладыр сервистер дыка хөй. Оларның аразында http://is.gd/ сервисин сүмелээр дир бис.

Чүге дизе бүрүткел бижик ажытпайн ажыглап болур.

Ажыглаары:


1) http://is.gd/ адрезинче кире бериңер.

2) Киирилде черинче кыскаладыр адрести киириптиңер, чижээ «http://bodalru.blogspot.ru/2014/03/aviabilet.html»

3) «Shorten!» кнопказынче базыптыңарЧаа ажытынып келген арында ол адрестиң кыска хевири ажытын кээр.
Бисте болза мындыг адрес болдуна берди «http://is.gd/0hPzCM»


Оон аңгыда адаанда «Give me this URL as a QR code» деп бижикче базыптар болзуңарза ол адресче кирерде ажыглап болур «QR code» көстүп кээр.QR код ажыглап телефон таварыштыыр интернет арын ажыдары мырыңай белен.


2 Файл үлежиири


5 Гбайт чедир файл үлежип болур File Dropper, аңаа деңнежиир сервис ховар боор.
Оон аңгыда ол файлды улус ботарынче шыгжап ап турар болза 30 хүн ишти балавас.

Ажыглаары:

Үлежири:

1) http://www.filedropper.com/ адрезинче кире бериңер


2) Үлежир деп турар файлды шилип алыңар3) Чаа ажытынып келген арында адрес-биле үлежип болур силер.Шыгжаары:

1) Чоргузуп берген адресче кире бириңер

2) «Download This File» деп кнопкаже базыптыңар


3) Көстүп кээн киирилдеже чурукта санарны киириптер силер

4) «Download Now» деп кнопканы базыптар силер ол-ла


3 Видео үлежири

Youtube, vimeo, vk болгаш өске серивистер эки-даа бол, баштай бүрүткел бижик негээр.
Дүрген видео үлежиптер деп бодаар болзуңарза https://vidd.me/ сайдын ажыглаарын сүмелээр-дир бис.

Видеодан аңгыда GIF-анимация база үлежип болур.


Ажыглаары:
 1. https://vidd.me/ арыны ажыдыпкаш;
 2. Видону киириптер
  1. Компьютерде болза бир дугаар "Choose..." кнопканы базыпкаш компьютерде видеону шилип алыңар;
  2. Интернетте видео болза ийи дугаар "Paste..." деп каан киирилдеже адрезин киириптиңер.
   1. Адрезин киирипкеш адаанда тыптып келген "Grab video" деп кнопаны базыптыңар.
 3. Оон видеону сервис бодунче киирип алгаш белеткептер. Ажытынып келген арының адрези-биле үлежип блур силер.

4 Бижик үлежири


Чамдыкта эжиңерге улуг-бичии бижик октап бээр үе тургустуна бээр.
Ындыг таварылгаларда http://pastebin.com/ арыныче кире бергеш бижикти киир парлаптыңар.
Оон адаанда "Submit" деп кнопкаже базыптыңар.Бижииңер шыгжатынган соонда ол арының адрезин эштериңерге октап бээриңерге чедер.

Чижээ: http://pastebin.com/5QiSNUTv
Үндезини http://www.computerra.ru/98526/10-setevyih-zadach-kotoryie-mozhno-vyipolnit-nikuda-ne-zaloginivayas/

пятница, 11 апреля 2014 г.

Чуруктан бижик үндүрүп алыры.


Сөөлгү "Халас чер" дугайында статьявыста "Министерство Экономики РТ"-ден келген чагааны парлап каан бис.

Ынчалза-даа министерстводан чедип келген харыы парлап каан бижиктиң чуруу хевиринде болган. Ам ол чурукту чамдык улус номчуп шыдавас болган дыр.

Ону барымдалааш, чуруктан дүрген бижик уштуп алырын айтып берейн. 1. http://www.onlineocr.ru/ сайдынче кире бериңер;
 2. "Выберите файл"-че базыпкаш бижиктиг чурукту шилип алыңар;
 3. "Загрузить" кнопказын базыптыңар;
 4. "Язык распознавания" киирилдезинде "Русски язык" шилип алгаш;
 5. "Выходной формат" киирилдезинге бижикти кандыг хевирге үндүрерин шилип алыңар (бистер Text Plain txt шилип алдывыс);
 6. "Введите код" киирилдезинче чанында чурукта кодту киириптиңер;
 7. "Распознать Текст" кнопказын базыптыңар; Ол-ла бижииңер белен. Чуруктуң шынары эки болза колду бижик шын болур, багай болза чамдык үжүктер шын эвес боор.

 Улуу-биле четирдивис, өске айтырыгларыңар бар болза сайдывыска айтырарынче чалаар дыр бис.

среда, 9 апреля 2014 г.

Халас черни кым ап болурул?

  Экии,

  Март 31-де «Кызылдан халас чер ап болур бе?» деп айтырыг келген бистиң сайдывыска. Ол айтырыгны сонургап, ол дораан чер талазы-биле ажылдап турар күрүне черлеринче чагаалар бижиптивис. Бирээзиниң харыызы чедип келди.

  Кысказы-биле болур. Кымнарга бээрин, болгаш каяа очурга туруп алырын харыы кылдыр келген чагаада орустап бижип каан дыр. Адаанда чагааның харыызын номчуп болур силер.

Чагааның харыызы:


  Министерство экономики Республики Тыва сообщает, что согласно пункту 5 статьи 13 Конституционного закона Республики Тыва от 27.1 1.2004 N 886-ВХ-1 "О земле" земельные участки из земель, находящихся на государственной и муниципальной собственности Республики Тыва предоставляются на основании решения специально уполномоченного органа государственной власти Республики Тыва или органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции следующим категориям граждан Российской Федерации, не имеющим в собственности земельные участки, для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, однократно, в размерах: городских округах - 0,06 га (многодетным семьям, имеющим на момент подачи заявления пять и более несовершеннолетних детей - 0.08 га), городских поселениях - 0.08 га, сельских поселениях - 0,1 га:

  - ветеранам Великой Отечественной войны по месту жительства;
  - ветеранам боевых действий на территории Российской Федерации. бывшего Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств по месту жительства;
  - семьям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы трех степеней и награждённых орденом Трудовой Славы трех степеней, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего Союза Советских Социалистических Республик и территориях других государств. состоявших на иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) по месту жительства;
  - женщинам-обладательницам звания "Мать-героиня Республики Тыва", а также обладательницам звания "Мать-героиня", получившим его в период существования Союза Советских Социалистических Республик по месту житсльства;
  - многодетным семьям, приемным семьям, принявшим на воспитание трех и более детей, семьям, имеющим ребенка-инвалида, отвечающим установленным статьей 13.2 Конституционного закона «О земле» требованиям;
  - молодым специалистам сельское хозяйства и бюджетной сферы. работающим на данном сельском населенном пункте по месту жительства;
  - лицам, проживающим и работающим в сельском населенном пункте, не менее пяти лет по месту жительства;
  - пенсионерам, имеющим регистрацию по месту проживания в сельском населенном пункте, не менее пяти лет;
  - лицам, необосновенно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным по месту жительства;
  - семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности (исполнением служебных обязанностей) по месту жительства;
  - участковым уполномоченным полиции непосрсдственно на территории обслуживаемого административного участка муниципального образовании.

  Для бесплатного приобретения в собственность земельного участка Вам следует обратиться в специально уполномоченный орган государственной власти Республики Тыва или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующих земельных участков. В случае проживания в г.Кызыле, уполномоченным органов будет являться Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. При подаче заявления о бесплатном приобретении земельного участка в специально уполномоченный орган государственной власти Республики Тыва необходимо приложить документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, и информацию об испрашиваемом земельном участке:

  а) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии);
  б) копия документа. удостоверяющего личность;
  в) правоудостоверяющие или правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии);
  г) документ. подтверждающий право на бесплатное приобретение на собственность земельного участка (удостоверение ветерана ВОВ, боевых действий, удостоверение о присуждении звания "Мать-героиня Республики Тыва", справка о составе семьи с приложением свидетельств о рождении трех и более детей, справку с места жительства, места работы, свидетельство о смерти Героя Советском Союза, Героя Российской Федерации, Героя социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территории Российской Федерации).

  На основании заявлении специально уполномоченный орган готовит обоснование к решению о возможности бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в государсгвснной собственности Республики Тыва, либо об отказе в предоставлении в двухнедельный срок со дня подачи заинтересованным лицом заявления. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собсгвсиность земельных участков, осуществляется в порядке очередности поступлении заявлений.

Министр Е.В.Каратаева