среда, 30 апреля 2014 г.

Бүрүткел бижик негевес, ажыктыг интернет сервистер

Интернетте дыка хөй солун болгаш ажыктыг сервистер бар. Колдуу бүрүткел бижик негээр. Ынчалза-даа оларны ажыдары, оон ол ажыглакчы адын болгаш чажыт сөзүн сактып алыры дыка берге.
Ынчагаш силерге бүрүткел бижик негевес ажыктыг сервистер дугайында бижип бээли.

1. Интернет сервис адрезин кыскаладыры


Интернет адрестер кыскаладыр сервистер дыка хөй. Оларның аразында http://is.gd/ сервисин сүмелээр дир бис.

Чүге дизе бүрүткел бижик ажытпайн ажыглап болур.

Ажыглаары:


1) http://is.gd/ адрезинче кире бериңер.

2) Киирилде черинче кыскаладыр адрести киириптиңер, чижээ «http://bodalru.blogspot.ru/2014/03/aviabilet.html»

3) «Shorten!» кнопказынче базыптыңарЧаа ажытынып келген арында ол адрестиң кыска хевири ажытын кээр.
Бисте болза мындыг адрес болдуна берди «http://is.gd/0hPzCM»


Оон аңгыда адаанда «Give me this URL as a QR code» деп бижикче базыптар болзуңарза ол адресче кирерде ажыглап болур «QR code» көстүп кээр.QR код ажыглап телефон таварыштыыр интернет арын ажыдары мырыңай белен.


2 Файл үлежиири


5 Гбайт чедир файл үлежип болур File Dropper, аңаа деңнежиир сервис ховар боор.
Оон аңгыда ол файлды улус ботарынче шыгжап ап турар болза 30 хүн ишти балавас.

Ажыглаары:

Үлежири:

1) http://www.filedropper.com/ адрезинче кире бериңер


2) Үлежир деп турар файлды шилип алыңар3) Чаа ажытынып келген арында адрес-биле үлежип болур силер.Шыгжаары:

1) Чоргузуп берген адресче кире бириңер

2) «Download This File» деп кнопкаже базыптыңар


3) Көстүп кээн киирилдеже чурукта санарны киириптер силер

4) «Download Now» деп кнопканы базыптар силер ол-ла


3 Видео үлежири

Youtube, vimeo, vk болгаш өске серивистер эки-даа бол, баштай бүрүткел бижик негээр.
Дүрген видео үлежиптер деп бодаар болзуңарза https://vidd.me/ сайдын ажыглаарын сүмелээр-дир бис.

Видеодан аңгыда GIF-анимация база үлежип болур.


Ажыглаары:
  1. https://vidd.me/ арыны ажыдыпкаш;
  2. Видону киириптер
    1. Компьютерде болза бир дугаар "Choose..." кнопканы базыпкаш компьютерде видеону шилип алыңар;
    2. Интернетте видео болза ийи дугаар "Paste..." деп каан киирилдеже адрезин киириптиңер.
      1. Адрезин киирипкеш адаанда тыптып келген "Grab video" деп кнопаны базыптыңар.
  3. Оон видеону сервис бодунче киирип алгаш белеткептер. Ажытынып келген арының адрези-биле үлежип блур силер.

4 Бижик үлежири


Чамдыкта эжиңерге улуг-бичии бижик октап бээр үе тургустуна бээр.
Ындыг таварылгаларда http://pastebin.com/ арыныче кире бергеш бижикти киир парлаптыңар.
Оон адаанда "Submit" деп кнопкаже базыптыңар.Бижииңер шыгжатынган соонда ол арының адрезин эштериңерге октап бээриңерге чедер.

Чижээ: http://pastebin.com/5QiSNUTv
Үндезини http://www.computerra.ru/98526/10-setevyih-zadach-kotoryie-mozhno-vyipolnit-nikuda-ne-zaloginivayas/

Комментариев нет:

Отправить комментарий