воскресенье, 25 мая 2014 г.

ГОСУСЛУГИ сайтызынга Кызыл хоорайның садиктеринче оочурлап туруп алыры.

          Экии, номчукчу!

Бистиң www.bodal.ru сайтывыска  мындыг айтырыг келген: "Садикче интернет таварыштыр кайы сайтыга оочурлаарыл, айтып бериңерем?"-деп, ол айтырыгның харыызын силерге тодаргай харыы кылдыр бижип берээли.

1) Сайтын адрези: https://www.gosuslugi.ru/;
Ол сайтыны ажыглаарда бүрүткедип(регистрация) алыры албан.(Бүрүткедип алыр дүрүмнерни кичээнгейлиг номчуңар).

2) Сайтче кире бергеш "Ваше местоположение"деп кезекке Российская Федерация-->Република Тыва--> г.Кызыл дээш шилип алыңар. (Чижээ: адаанда чурукта).


3) Улаштыр "Электронные услуги--> Департамент по образованию Мэрии города Кызыла Республики Тыва дээш шилип алыңар. (Чижээ: адаанда чурукта).


4) Дараазында "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады города Кызыла" деп кезекче кире бериңер. (Чижээ: адаанда чурукта).

5) Ооң түңнелинде мындыг арын көстүп келир. Аңаа "Получить услугу" деп кнопкаже базыптыңар. (Чижээ: адаанда чурукта).

6) Сөөлүнде үнүп келген билдириишкинниң(заявление) формазын долдургаш чортуптуңар. (Чижээ: адаанда чурукта). 

Кичээнгейиңер дээш четтирдим! Ажыл-херээңер бүттүнгүр болзунам!!! :)

пятница, 2 мая 2014 г.

Ай санында эң хөй баллдыг ажыглакчыларга бичии белээвис.

Февраль 2015-та мөөрей төнүп каан!


  Bodal.Ru сайдывыста бо айдан эгелеп, ажыглакчыларывыска бичии белек белектеп алдывыс.


  Сайдывысты ажыглааны дээш силерге баллдар бээр. Ай санында эрткен айның мурнакчыларын сайт "Айның мурнакчылары" арынынга санап үндүрүп экээр.

  Белектер:
  - 1 дугаар чер алган кидиге 300 акша;
  - 2 дугаар чер алган кижиге 200 акша;

  Бүрүткел бижииңерде бижип каан э-чагааңарче бижиптер бис.

  Белекти шилчидери:
  - телефонуңарче;
  - Яндекс.Деньги;

  Удуп алырда чүү херегил?

  1. Бүрүткел бижик ажыдып алыры http://bodal.ru/register;
  2. Сайткы ажыглап эгелээр ол-ла;
  Баллдарны канчалдыр чыып алырыл?

  • Бүрүткел бижик ажытканы: 100 балл;
  • Айтырыг салганы: 20 балл;
  • Харыыланы:  40 балл;
  • Силерниң харыыңар эң эки кылдыр шилитингени: 300 балл;
  • Айтырыңарга харыыны эң эки кылдыр шилиири: 30 балл;
  • Айтырыгларыңарга болгаш харыыларыңарга бадылалдар дээш база баллдар санатынар;