понедельник, 31 марта 2014 г.

Суурга авиабилет садар консультант болуру. Азы интернеттен акша ажылдап алыр аргалар.

Экии,

Интернетте ажыл дугайында статьявысты уламчыладывыс. Авиабилет садчып бээр консультант бооп ажылдап болур силер.


Авиабилет садып алыр дээш, узак-чоок кожууннарывыстан албан-на Кызыл хоорайже кээп, садып ап турар таварылгалар арат-чоннуң аразында эвээш эвес. Ол авиабилет садып алыр дээш акша-көпеен чарып, үе-шагын чидирер боор-дур. Ону барымдаалааш, ындыг улустарга бир талазында:дуза чедирбишаан, өске талазында интернет таварыштыр авиабилет сатчып берип, акша ажылдап алырының аргазының маңаа бижип каайн.

Чүү херегил?

1. Интернет (чугула);
2. Банк картазы (чок болза "виртуальный" карта ажыглап болур);
3. Принтер азы билет парлап бээр черлер (чок болза анаа бронь номери чедер).

Кымга тааржыырыл?


Интернет ажыглап билир болгаш хостуг үези бар кижи бүрүзү кылып шыдаар.

Канчаар кылырыл?

Акша ажылдап ап болур 2 аргазы бар:

 1. Сатчып бергениңер дээш, улустан чижээ, 100 акша ап болур силер;
 2. Билет сатканы дээш, силерге сайтыдан база каш хуузун санап бээр.

Базым 1: Чарлал салыр

Силерден билет садып ап болурун улус билип алыр кылдыр чарлал кылып улуска тарадыр силер. (Бөдүүн чарлал, vk.com, facebook, ok.ru дээш оон-даа өске).

Базым 2: Билет садары

Билетти канчаар садып алырын блогувуста бижип турган бис.

Клиентиңерге статьявыста бижээни дег, билетти тыпчып бергеш, садып бээр силер.

Тыпчып бергени дээш, чижээ 100 акша төлевирин алыр силер. Кызыл хоорайже чедпейн клиентилериңерниң үе-шагын, акша-көпеен камнап бээр силер.

Принтериңер бар болза электроный биледин парлап бериңер. Чок болза саазынга бронь номерин бижип бериңер. Чогум аэропортка чүгле паспортуг чеде бээрге чедер.

Бо базымда силер бир дугаар акшаңарны ажылдап алдыңар.

Базым 3: Билет сатканы дээш интернет магазинден хуузу (чугула эвес)

Aviasales сайдындан билет садып алырга,  силерге хуузун санап берип болур. Оон ол акшаны айның 10-20 хүнеринде чоргузуп бээр.

Саткан билеттерден хуу алырда TravelPayouts сайдынга адаанда шөлүлгеден бүрүткел бижик ажыдып алыр силер.
http://www.travelpayouts.com/?marker=30143&locale=ruБүрүткел бижикти ажыдып алырынга, кол арнынга ажылдап алган акшаңарны көргүзер. Оон билет азы гостиница сатканы дээш силерге акшаны санап бээр.


"Инструменты" менюзунда "Текстовые ссылки"-че базыптыңар.Ол арында силерге билет болгаш гостиница (Отели) садып алыр адрестер бар. Ол адрестерни шыгжап алыңар.

Ам ол адрестен киргеш билет садып алган болза, силерге хуузун санап бээр.

Рефералы деп каан черде адрес ажыглап өске улусту чалап алыр болзуңарза, ол улустуң билет сатканы дээш база силерге немей санап бээрлер.
Ай санында ажылдап алган акшаңарны кайнаар чоргузуп бээрин "ПРОФИЛЬ" арынынга шилип ап болур силер.


Сөөлгү сөс

Билеттерни садып алыры албан эвес. Чамдыкта броньнап каап болур. Оон клиентилер боттары барып "Связьной"-дан садып ап болур.

Банк картаңар чок болза Яндекс.Деньги ажыдып алырын сүмелээр-дир мен.

Яндекс.Деньги ажыглап:
 • Виртуальный MasterCard ажыдып, ол карта-биле интернетке санажып болур силер;
 • Оон "AviaSales"-тен ажылдап алган акшаңарны ынаар чоргустуруп ап болур силер.
AviaSales ажыглап өөренип алгаш, оон улуска интернет магазинерден бараан, турпутевка (ооң дугайында тодаргай статьявыс) болгаш оон-даа өске консультация кылып болур силер.

  Бо статья бижип турдумда бир эжим билет сатчып бээрин дилээн. Ол эжимге билетти кырында тайылбырлаанывыс олчаан садып бээримге 130 акша санап берген меңээ. Келир айда Яндекс.Кошелёгумга чеде бээр ;)

Кичээнгейиңер дээш улуу-биле четирдим, онал-саналыңар манап тур мен.

суббота, 29 марта 2014 г.

Связь болгаш взятка ажыглавайн трудовой кодекс-биле ажылдаары. Workle дузазы-биле.

  Экии,

  Тывада ажыл тыварының бергезин шупту билир бис. Хуу-башкарылга рыногунда ажыл көңгус эвээш, күрүне ажылдарынче кирип алырда "связь" азы "акша" негээр.

  Ону барымдаалавышаан, ажыл чок азы хостуг үези бар улуска интернет таварыштыр ажылдарын шенеп көөрүнче чалаар-дыр мен.

Силерден чүгле ажылдаар күзелиңер болгаш интернет херек.

Интернетте кандыг ажылдар барыл?

 • Фриланс - заказтар кылыр: очулга ажыл, парлаар ажыл болгаш оон-даа өске;
 • Колл-центр - телефон таварыштыр реклама азы техподдержка кылдыр ажылдаары;
 • Консультант - интернет дузазы-биле улуска бир бараан азы услуга шилип алырынга дузалажыры;
 • Оон-даа өске...

Интернеттен ажылдаарының эки болгаш багай талалары.

Эки талалары:
 • Ажылче чедер дээш, үе биле акша чарывазы;
 • Күзээн үеңерде ажылдаары;
 • Ажылдап эгелээрде кымдан-даа чөпшээрел айтырбазы;
 • Кол ажылыңарга ажылдавышаан, немелде "подработка" кылдыр ажыглап болуру;
Багай талалары:
 • Ай санында үнүп турар шалың чок. Ажылдап алыр шалыңыңар силерниң боттарыңардан хамаржыыр. (Чогум ай-санында шалыңныг ажылдар база бар. Чижээ: Тинкоф "Домашний Колл-Центр");
 • Кижи бүрүзү бажыңындан ажылдап шыдавас. Шаптык кадар чүвелер хөй болур.

Хостуг үеңер бар болза, чүге шенеп болбас деп? Чүү деп бодаар-дыр силер? 

Шенээни дээш кым-даа силерден акша негевес, силерни кончувас. Кол-ла чүве күзелиңер болгаш үеңер бар болза чедер.

Маңаа чедир номчупкан болзуңарза силерге Workle проэктизин бараалгадыйн.

Workle дээрге,
 • Интернеттен бажыңыңарга ажыл;
 • Трудовой книжкага стаж;
 • Пенсияже акша шилчидип бээри;
 • 2-НДФЛ справказы;

Workle-ниң солун чүвези дээрге трудовой кодекс ёзугаар ажылдаары. Силерге ажылдап алган акшаңарны санап бээрде: налогуңарны, пенсияңарны база күрүнеже шилчидип турары. Ынчангаш маңаа ажылдаарда кандыг-даа "связь" азы "взятка" херээ чок.

Workle-ниң тургузукчузундан 2 минут бичии тайылбыр видео.


 
  Ажылдап болур секторлар: финансы, страхование болгаш туризм.


Чүнү канчаар мен?

Кол соруглаңар: клиентилерниң негелделеринге/күзелинге тааржыр продуктуну шилижип бээри. Дараазында, шилип берген продуктуңарны клиентилер ажыглаптар болза силерге хууңарны шилчидип бээр.

  Чижек кылдыр:
Силернин таныырыңар бир кижи, адын Айдыс деп адап аалы, Тайландыже өг-бүлези-биле май праздниктеринде дыштанып чоруур дээн-дир.
Айдыс 100 муң акшага өөнүң-ишти болгаш 10 харлыг уруу-биле 7 хүн ишти Тайландыга дыштаныр күзелдиг.
Силер Айдыс-биле сүмележип тургаш, кандыг гостиницага, кайы курортка, кайы хүнерде дыштанырын дугуржуп алгаш путевка шилип бээринге дузалажыр силер.
Ооң соонда путевканы шилип алгаш, турагенствоже интренет таварыштыр заявка киирип каар силер.
Айдыс путевказын садып алырга силерге ол путевканың өртээнден каш хуузун шилчидип бээр.

Силерден чаңгыс негелде бар, садып алыр күзелдиг улусту ботарыңар тывар апаар силер.

Чижээ,  машина-балгаттыг арат-чон, а ындыглар Тывавыста көвүдээн, "техниказынга" страховка садар ужурлуг. Ынчангаш таныжар-көржүр болгаш өске-даа улуска страховканы чиик өртеке тыпчып бергени дээш силерге хуу кирер.
Амдыызында Тывада чүгле туризм продуктулары садып болур-дур.

Машыназы чок улуска, машина кредидин болга өске-даа кредитти тыпчып берип болур силер. Кайы банк эң-не чиик хуулуг кредит берип турарын билчип, тыпчып бээриңерге ол улуска-даа, силерге-даа чогумчалыг боор.
Амдыызында Тывада чүгле туризм продуктулары садып болур-дур.


Өске улуска садпас-даа болзуңарза ботарыңарга-даа херек аппаар. Сонургаар болзунарза, адаанда канчаар ажылдап эгелээрин көргүзүп кайн.

Ажылдап эгелээри

Тывада амдыызында чүгле Туризм бар. Бүрүткел бижик шилип алырда. Ыяп Туризм шилип алыңар. Оон "професияңар" солуп ап болур силер.
Саян ажыр улус база эгезинде туризмден эгелеп алыр болза эки.


1. Чалалгавыс ажыглавышаан, бүрүткел бижиктен ажыдып алыңар.
Чалалгавыс-биле кире бээринерге, workle иштинге бистиң-биле чаңгыс командада апаар силер. Ынчангаш айтырыглар тыптып кээрге дорт аңаа харылзажып болур силер." VK, Facebook, болгаш Twitter-де бүрүткел бижииңер ажыглап кире берип болур силер.


2. Киирилде курс эртип алыр силер. (5 минут)

3. Шилип алган ажылыңарче киирилде курузун болгаш тестини эртип алыңар. (15-30 минут)

4. Тестини эртип алгаш, ажылдап эгелептиңер.


"Шенеп ажылдап көөр диин"-деп шиитпирни хүлээп алган болзуңарза, азы ажылдай берген болзуңарза онал-саналыңар үлежиринче чалап тур мен.Кичээнгейиңер дээш улуу-биле четтирдим!

понедельник, 24 марта 2014 г.

Интеретен үнбейн, ажыл кылып чадап туруп бердим. Канчаар че?


Chrome BlockSite ажыглаары


1. BlockSite тургузары

  1.1. BlockSite немелдезин Chrome магазининден ажыдып алгыш

  1.2. Кырыкы оң талазында тургузар кнопкаче базыптыңар.


Тургузар кнопка

2. BlockSite ажыглаары

  2.1. Кырыкы оң талазында «меню > инструменты > расширение» шилип алыңар

  2.2. Blocksite неменлдезин тып алгаш «настройки» че базыптыңар


  2.3. Сайт кызыгарлаары

    Чурукта дугаар ёзугаар:
     1. BlockSite өжүрүп кыпсыыры
     2. Кызыгарлаар сайт киирелдези. Чижээ: vk.com деп парлааш «ADD PAGE» базыптыңар
     3. Кызыгарлатынган арынарче кире бээрге, ажытынар арыны. Чижээ контактыче кирерге яндекс арынын ажыдар кылдыр ya.ru деп киир парлаптар силер.


  2.4. Сайт кызыгарлаар үезин өскертиири «Active Days & Times»

    Чурукта дугаар ёзугаар
    1. Кызыгарлаар хүнери «Sunday» - улуг-хүн
    2. Шактап кызыгарлаарын өжүрүп кыпсыыры
    3. Сайт кызыгарлаар үелери.
    4. Шактап кызыгаарлап каан үени балаары.

  2.5 Сайт арыныга тургаш «мышканың» оң талакы кнопказын базыпкаш. Ажык сайты база кызыгаарлап болур.Сөөлгү сөс

Ажылыңарга соц. сеть, медээ арынары силерге шаптыктаар болза бо немелде дыка дузалыг болур.

Firefox ажыглакчыларынга: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/blocksite/
Дорт компьютерден кызыгарлаарда host файл: http://www.trishtech.com/2013/03/redirect-or-block-web-sites-using-hosts-file/

Интернеттен самолёт биледин канчаар садып алырыл?


Чаартылга: http://avia.bodal.ru сайтывыс ажыглаар кылдыр эде бижип калдывыс.
  Бо неделяда 5 кижи:  "Силерниң сайтыңардан самолёт биледин канчалдыр садарыл азы сатчып бериңерем?" - деп айтырдылар. Ынчангаш, чиик өртектиг самолёт биледин интернеттен канчалдыр садып алырын сонуургап турар улуска материалывыс бараалгаттывыс.

  Интернетен билет садып алырда ийи базым херек.

  1. Баштай тааржыр рейстер шилип алыры;
  2. Билет садып алыры.

  1. Рейс шилиири.


  Эң баштай Avia.Bodal.Ru сайтынче кире бериңер.


  Чижээ: Абакандан - Москваже октябрь 5 - 19 хүннеринде ужар бодалдыг силер.

  Город вылета: Абакан;
  Город назначение: Москва;
  Туда: календарьдан октябрь 5-ти шилип алыңар;
  Обратно: календарьдан октябрь 19-ти шилип алыңар;

Москва - Абакан билет дилээри.


  Ам  "НАЙТИ" деп кнопкаже базыптыңар.

  Сайт силерге Абакан-Москва-Абакан билеттерин тып эгелээр.

  Харыызын даңзы хевиринде көргүзүптер. Эгезинде эң чиик өртектерден эгелээр.


Өртектери "рубль" эвес болур болза, кырыкы оң талазында акша хевирин өскертип ап болур силер. 

Солагай талазында кызыгаарларже көөр болзуңарза ында:
 • Дорт ужары азы өске черлерге туруп тургаш чедерин шилип ап болур силер;
 • Ужуп үнер азы хонуптар шагын кызыгаарлап болур силер;
 • Ужар үезин база шилип ап болур силер.


Ужуп үнер хүнү чугула эвес болза:

Ужар хүнү чугула эвес болза, чамдыкта оон-даа чиик өртектиг билетти тып ап болур силер. 
"Календарь низких цен" деп бижикче базыптыңар.2. Билет садып алыры.


Чижелээрге, аэрофлоттуң биледин садып алыр дээн-дир силер. Эң чиик өртектии OneTwoTrip сайтызы берип турар-дыр. Оон садып алырда "КУПИТЬ" деп кнопкаже базыптыңар. Өске агенстводан садып алыр деп бодаар болзуңарза адаанда адынче базыптыңар. (Чижээ Trip.Ru 20 267 акшага садып турар).

Эң чиик өртектии OneTwoTrip берип турар болгаш бисти ол сайте шөлүптер/чоргузуптар. Аңаа херек медеглелдерни ("электронная почта, фамилия, имя, дата рождения") киир парлааш, биледиңер садып алыр силер.

Ам чүгле төлээри арткан:

 •  Банк картазы-биле онлайн садып алыңар;
 •  Азы броньнап алгаш, саазын акша-биле "Связной" салоннарынга барып төлептиңер. 
Бронь үези:  ужуп үнер хүнү чоок эвес болза, 1 хүннүң дургузунда санажып болур, а бир эвес ужуп үнер хүнү чоок болза эвээш дизе-ле 30 мин. дургузунда төлээр ужурлуг силер. (Чурукта чижек: 44 мин дургузунда төлээр арганы көргускен.)

3. Сөөлгү сөс

  Смартфондан, планшеттен самолет биледи садып алыр аргалар:
программаларын боттарыңар гаджеттериңерже тургузуп ап болур силер. 

  Чамдыкта ужар авиялинияда өртээ чиик бооп болур, чиик болза бодундан садып алганы дээре. Чүге дээрге, дедир эгидер апаар болзуңарза дорт авиякомпания-биле харылзажып болур.

   Кичээнгей: чамдык авиякомпаниялар чиик өртектиг билеттерниң ужар хүнүн өскертир эргени бербес. Дужаап база болбас болур. Ылаңгыя соңгаартан авиякомпания болза таптыг номчуп алыңар.Темага хамаарышкан айтырыглар болгаш харыылар.


P.S: Төндүр номчаан болзуңарза, кичээнгейиңер дээш четтирдим! 
Орук-сууруңар ажык болзун, 
Ажыл-агыйыңар бүдүнгүр болзун! четверг, 13 марта 2014 г.

Красноярсктан Кызылче канчаар чедип алырыл?

Аэропорт Красноярск - Аэропорт Кызыл


Аэропорт схемазы


Ужуп келгеш, даштыртче үнгеш (6 номер), оң талазында ийи къат ужуп үнер черче чеде берңер (8 номер). Аңаа ийи дугаар каъдынга манап алыр силер.

Кызылче билетти интернеттен http://www.samolet.info/ адрезинден садып ап болур.

Черемшанка аэропорду: http://www.cheremshanka.ru/
Емельяново аэропорду: http://www.yemelyanovo.ru/

Аэропорт - Автовокзал

  Кранаярскче самолетап ужуп келген болзуңарза. Чамдыкта аэропортка тыва таксистер турар боор. Олар-биле дугуржуп болур. (Чиик машинага олурар болзуңарза, чолаачының дыштанып алганын хынап алыңар, омашка орук ара удуй бээр. Коргунчуг.)

  Чок боор болза.
  Эртеңги шакта келген болзуңарза. Ужуп келген черден үнгеш, ужуп үнер черче кире берңер. Ында ийи дугаар кадында дыштаныыр диванар бар. Ужуп кээр черде чүгле демир сандайлар бар, манаары берге болур.

  Вокзал баар автобусче олуруптуңар. Ол автобус аэропорт даштынга кээр. Остоновка дужунда буткада биледин садып турар. Баш удур үнгеш садып алыр болза эки, омашка бир дугаар автобусче сада апаар.

Автовокзал - Абакан автобузу

Вокзалдан борт абакан автобузунче олурупкаш. Оон таксистер азы автобус ажыглап Кызылче киир халдый берип болур силер.
Автобус биледин баш удур автовокзал http://www.krasavtovokzal.ru/ сайдындан садып ап http://www.e-traffic.ru/depot/abakan болур.

Автовокзал - Абакан такси


Автовокзалдан үнүп келгеш солагай талазында чиик машиналар турар черде Абакан баар таксистерни тып ап болур силер. Места бар болза 1000 - 1500 акшага чедирип каар.

Автовокзал - Кызыл Истана таксистери


Автовокзалдан үнүп келгеш солагай талазында чеде бергеш.
Таксилеп азы автобустап (3 остоновка номерлери 68,71,76,79,81,49,50,53,63,24) «Академия музыки и театра» остоновказынче чеде берңер.

Оон орук кежир Истаналарны тып алыр силер. Олар 15:00 үезинде Кызылче үнүптер.
Эртежик чеде бергеш чолаачының артында бир дугаар одуругда сандайларны эжелеп алыңар. Ооң артында сандайлар эпчок боор. Кызылче дүнекиниң 4-5 шак үезинде киир халдып кээр силер.
Вокзалдан - Истаналар турар черге чедир орук.


Академия музыки и театра остоновказы

Орук кежир истаналар турар чер


Оон аңгыда Крайсноярс - Абакан демир орук ажыглап Кызыл киир халдый берип болур.
 • Эң чиик өртектиг орук болза Истана ажыглаары.
 • Эң дүргени Кызылче самолет ажыглаары.
 • Эң чүгээри Абакан таварыштыыр чедип алыры.