суббота, 29 марта 2014 г.

Связь болгаш взятка ажыглавайн трудовой кодекс-биле ажылдаары. Workle дузазы-биле.

  Экии,

  Тывада ажыл тыварының бергезин шупту билир бис. Хуу-башкарылга рыногунда ажыл көңгус эвээш, күрүне ажылдарынче кирип алырда "связь" азы "акша" негээр.

  Ону барымдаалавышаан, ажыл чок азы хостуг үези бар улуска интернет таварыштыр ажылдарын шенеп көөрүнче чалаар-дыр мен.

Силерден чүгле ажылдаар күзелиңер болгаш интернет херек.

Интернетте кандыг ажылдар барыл?

 • Фриланс - заказтар кылыр: очулга ажыл, парлаар ажыл болгаш оон-даа өске;
 • Колл-центр - телефон таварыштыр реклама азы техподдержка кылдыр ажылдаары;
 • Консультант - интернет дузазы-биле улуска бир бараан азы услуга шилип алырынга дузалажыры;
 • Оон-даа өске...

Интернеттен ажылдаарының эки болгаш багай талалары.

Эки талалары:
 • Ажылче чедер дээш, үе биле акша чарывазы;
 • Күзээн үеңерде ажылдаары;
 • Ажылдап эгелээрде кымдан-даа чөпшээрел айтырбазы;
 • Кол ажылыңарга ажылдавышаан, немелде "подработка" кылдыр ажыглап болуру;
Багай талалары:
 • Ай санында үнүп турар шалың чок. Ажылдап алыр шалыңыңар силерниң боттарыңардан хамаржыыр. (Чогум ай-санында шалыңныг ажылдар база бар. Чижээ: Тинкоф "Домашний Колл-Центр");
 • Кижи бүрүзү бажыңындан ажылдап шыдавас. Шаптык кадар чүвелер хөй болур.

Хостуг үеңер бар болза, чүге шенеп болбас деп? Чүү деп бодаар-дыр силер? 

Шенээни дээш кым-даа силерден акша негевес, силерни кончувас. Кол-ла чүве күзелиңер болгаш үеңер бар болза чедер.

Маңаа чедир номчупкан болзуңарза силерге Workle проэктизин бараалгадыйн.

Workle дээрге,
 • Интернеттен бажыңыңарга ажыл;
 • Трудовой книжкага стаж;
 • Пенсияже акша шилчидип бээри;
 • 2-НДФЛ справказы;

Workle-ниң солун чүвези дээрге трудовой кодекс ёзугаар ажылдаары. Силерге ажылдап алган акшаңарны санап бээрде: налогуңарны, пенсияңарны база күрүнеже шилчидип турары. Ынчангаш маңаа ажылдаарда кандыг-даа "связь" азы "взятка" херээ чок.

Workle-ниң тургузукчузундан 2 минут бичии тайылбыр видео.


 
  Ажылдап болур секторлар: финансы, страхование болгаш туризм.


Чүнү канчаар мен?

Кол соруглаңар: клиентилерниң негелделеринге/күзелинге тааржыр продуктуну шилижип бээри. Дараазында, шилип берген продуктуңарны клиентилер ажыглаптар болза силерге хууңарны шилчидип бээр.

  Чижек кылдыр:
Силернин таныырыңар бир кижи, адын Айдыс деп адап аалы, Тайландыже өг-бүлези-биле май праздниктеринде дыштанып чоруур дээн-дир.
Айдыс 100 муң акшага өөнүң-ишти болгаш 10 харлыг уруу-биле 7 хүн ишти Тайландыга дыштаныр күзелдиг.
Силер Айдыс-биле сүмележип тургаш, кандыг гостиницага, кайы курортка, кайы хүнерде дыштанырын дугуржуп алгаш путевка шилип бээринге дузалажыр силер.
Ооң соонда путевканы шилип алгаш, турагенствоже интренет таварыштыр заявка киирип каар силер.
Айдыс путевказын садып алырга силерге ол путевканың өртээнден каш хуузун шилчидип бээр.

Силерден чаңгыс негелде бар, садып алыр күзелдиг улусту ботарыңар тывар апаар силер.

Чижээ,  машина-балгаттыг арат-чон, а ындыглар Тывавыста көвүдээн, "техниказынга" страховка садар ужурлуг. Ынчангаш таныжар-көржүр болгаш өске-даа улуска страховканы чиик өртеке тыпчып бергени дээш силерге хуу кирер.
Амдыызында Тывада чүгле туризм продуктулары садып болур-дур.

Машыназы чок улуска, машина кредидин болга өске-даа кредитти тыпчып берип болур силер. Кайы банк эң-не чиик хуулуг кредит берип турарын билчип, тыпчып бээриңерге ол улуска-даа, силерге-даа чогумчалыг боор.
Амдыызында Тывада чүгле туризм продуктулары садып болур-дур.


Өске улуска садпас-даа болзуңарза ботарыңарга-даа херек аппаар. Сонургаар болзунарза, адаанда канчаар ажылдап эгелээрин көргүзүп кайн.

Ажылдап эгелээри

Тывада амдыызында чүгле Туризм бар. Бүрүткел бижик шилип алырда. Ыяп Туризм шилип алыңар. Оон "професияңар" солуп ап болур силер.
Саян ажыр улус база эгезинде туризмден эгелеп алыр болза эки.


1. Чалалгавыс ажыглавышаан, бүрүткел бижиктен ажыдып алыңар.
Чалалгавыс-биле кире бээринерге, workle иштинге бистиң-биле чаңгыс командада апаар силер. Ынчангаш айтырыглар тыптып кээрге дорт аңаа харылзажып болур силер." VK, Facebook, болгаш Twitter-де бүрүткел бижииңер ажыглап кире берип болур силер.


2. Киирилде курс эртип алыр силер. (5 минут)

3. Шилип алган ажылыңарче киирилде курузун болгаш тестини эртип алыңар. (15-30 минут)

4. Тестини эртип алгаш, ажылдап эгелептиңер.


"Шенеп ажылдап көөр диин"-деп шиитпирни хүлээп алган болзуңарза, азы ажылдай берген болзуңарза онал-саналыңар үлежиринче чалап тур мен.Кичээнгейиңер дээш улуу-биле четтирдим!

Комментариев нет:

Отправить комментарий