четверг, 13 марта 2014 г.

Красноярсктан Кызылче канчаар чедип алырыл?

Аэропорт Красноярск - Аэропорт Кызыл


Аэропорт схемазы


Ужуп келгеш, даштыртче үнгеш (6 номер), оң талазында ийи къат ужуп үнер черче чеде берңер (8 номер). Аңаа ийи дугаар каъдынга манап алыр силер.

Кызылче билетти интернеттен http://www.samolet.info/ адрезинден садып ап болур.

Черемшанка аэропорду: http://www.cheremshanka.ru/
Емельяново аэропорду: http://www.yemelyanovo.ru/

Аэропорт - Автовокзал

  Кранаярскче самолетап ужуп келген болзуңарза. Чамдыкта аэропортка тыва таксистер турар боор. Олар-биле дугуржуп болур. (Чиик машинага олурар болзуңарза, чолаачының дыштанып алганын хынап алыңар, омашка орук ара удуй бээр. Коргунчуг.)

  Чок боор болза.
  Эртеңги шакта келген болзуңарза. Ужуп келген черден үнгеш, ужуп үнер черче кире берңер. Ында ийи дугаар кадында дыштаныыр диванар бар. Ужуп кээр черде чүгле демир сандайлар бар, манаары берге болур.

  Вокзал баар автобусче олуруптуңар. Ол автобус аэропорт даштынга кээр. Остоновка дужунда буткада биледин садып турар. Баш удур үнгеш садып алыр болза эки, омашка бир дугаар автобусче сада апаар.

Автовокзал - Абакан автобузу

Вокзалдан борт абакан автобузунче олурупкаш. Оон таксистер азы автобус ажыглап Кызылче киир халдый берип болур силер.
Автобус биледин баш удур автовокзал http://www.krasavtovokzal.ru/ сайдындан садып ап http://www.e-traffic.ru/depot/abakan болур.

Автовокзал - Абакан такси


Автовокзалдан үнүп келгеш солагай талазында чиик машиналар турар черде Абакан баар таксистерни тып ап болур силер. Места бар болза 1000 - 1500 акшага чедирип каар.

Автовокзал - Кызыл Истана таксистери


Автовокзалдан үнүп келгеш солагай талазында чеде бергеш.
Таксилеп азы автобустап (3 остоновка номерлери 68,71,76,79,81,49,50,53,63,24) «Академия музыки и театра» остоновказынче чеде берңер.

Оон орук кежир Истаналарны тып алыр силер. Олар 15:00 үезинде Кызылче үнүптер.
Эртежик чеде бергеш чолаачының артында бир дугаар одуругда сандайларны эжелеп алыңар. Ооң артында сандайлар эпчок боор. Кызылче дүнекиниң 4-5 шак үезинде киир халдып кээр силер.
Вокзалдан - Истаналар турар черге чедир орук.


Академия музыки и театра остоновказы

Орук кежир истаналар турар чер


Оон аңгыда Крайсноярс - Абакан демир орук ажыглап Кызыл киир халдый берип болур.
  • Эң чиик өртектиг орук болза Истана ажыглаары.
  • Эң дүргени Кызылче самолет ажыглаары.
  • Эң чүгээри Абакан таварыштыыр чедип алыры.

Комментариев нет:

Отправить комментарий