понедельник, 24 марта 2014 г.

Интернеттен самолёт биледин канчаар садып алырыл?


Чаартылга: http://avia.bodal.ru сайтывыс ажыглаар кылдыр эде бижип калдывыс.
  Бо неделяда 5 кижи:  "Силерниң сайтыңардан самолёт биледин канчалдыр садарыл азы сатчып бериңерем?" - деп айтырдылар. Ынчангаш, чиик өртектиг самолёт биледин интернеттен канчалдыр садып алырын сонуургап турар улуска материалывыс бараалгаттывыс.

  Интернетен билет садып алырда ийи базым херек.

  1. Баштай тааржыр рейстер шилип алыры;
  2. Билет садып алыры.

  1. Рейс шилиири.


  Эң баштай Avia.Bodal.Ru сайтынче кире бериңер.


  Чижээ: Абакандан - Москваже октябрь 5 - 19 хүннеринде ужар бодалдыг силер.

  Город вылета: Абакан;
  Город назначение: Москва;
  Туда: календарьдан октябрь 5-ти шилип алыңар;
  Обратно: календарьдан октябрь 19-ти шилип алыңар;

Москва - Абакан билет дилээри.


  Ам  "НАЙТИ" деп кнопкаже базыптыңар.

  Сайт силерге Абакан-Москва-Абакан билеттерин тып эгелээр.

  Харыызын даңзы хевиринде көргүзүптер. Эгезинде эң чиик өртектерден эгелээр.


Өртектери "рубль" эвес болур болза, кырыкы оң талазында акша хевирин өскертип ап болур силер. 

Солагай талазында кызыгаарларже көөр болзуңарза ында:
  • Дорт ужары азы өске черлерге туруп тургаш чедерин шилип ап болур силер;
  • Ужуп үнер азы хонуптар шагын кызыгаарлап болур силер;
  • Ужар үезин база шилип ап болур силер.


Ужуп үнер хүнү чугула эвес болза:

Ужар хүнү чугула эвес болза, чамдыкта оон-даа чиик өртектиг билетти тып ап болур силер. 
"Календарь низких цен" деп бижикче базыптыңар.2. Билет садып алыры.


Чижелээрге, аэрофлоттуң биледин садып алыр дээн-дир силер. Эң чиик өртектии OneTwoTrip сайтызы берип турар-дыр. Оон садып алырда "КУПИТЬ" деп кнопкаже базыптыңар. Өске агенстводан садып алыр деп бодаар болзуңарза адаанда адынче базыптыңар. (Чижээ Trip.Ru 20 267 акшага садып турар).

Эң чиик өртектии OneTwoTrip берип турар болгаш бисти ол сайте шөлүптер/чоргузуптар. Аңаа херек медеглелдерни ("электронная почта, фамилия, имя, дата рождения") киир парлааш, биледиңер садып алыр силер.

Ам чүгле төлээри арткан:

  •  Банк картазы-биле онлайн садып алыңар;
  •  Азы броньнап алгаш, саазын акша-биле "Связной" салоннарынга барып төлептиңер. 
Бронь үези:  ужуп үнер хүнү чоок эвес болза, 1 хүннүң дургузунда санажып болур, а бир эвес ужуп үнер хүнү чоок болза эвээш дизе-ле 30 мин. дургузунда төлээр ужурлуг силер. (Чурукта чижек: 44 мин дургузунда төлээр арганы көргускен.)

3. Сөөлгү сөс

  Смартфондан, планшеттен самолет биледи садып алыр аргалар:
программаларын боттарыңар гаджеттериңерже тургузуп ап болур силер. 

  Чамдыкта ужар авиялинияда өртээ чиик бооп болур, чиик болза бодундан садып алганы дээре. Чүге дээрге, дедир эгидер апаар болзуңарза дорт авиякомпания-биле харылзажып болур.

   Кичээнгей: чамдык авиякомпаниялар чиик өртектиг билеттерниң ужар хүнүн өскертир эргени бербес. Дужаап база болбас болур. Ылаңгыя соңгаартан авиякомпания болза таптыг номчуп алыңар.Темага хамаарышкан айтырыглар болгаш харыылар.


P.S: Төндүр номчаан болзуңарза, кичээнгейиңер дээш четтирдим! 
Орук-сууруңар ажык болзун, 
Ажыл-агыйыңар бүдүнгүр болзун! 1 комментарий: