понедельник, 31 марта 2014 г.

Суурга авиабилет садар консультант болуру. Азы интернеттен акша ажылдап алыр аргалар.

Экии,

Интернетте ажыл дугайында статьявысты уламчыладывыс. Авиабилет садчып бээр консультант бооп ажылдап болур силер.


Авиабилет садып алыр дээш, узак-чоок кожууннарывыстан албан-на Кызыл хоорайже кээп, садып ап турар таварылгалар арат-чоннуң аразында эвээш эвес. Ол авиабилет садып алыр дээш акша-көпеен чарып, үе-шагын чидирер боор-дур. Ону барымдаалааш, ындыг улустарга бир талазында:дуза чедирбишаан, өске талазында интернет таварыштыр авиабилет сатчып берип, акша ажылдап алырының аргазының маңаа бижип каайн.

Чүү херегил?

1. Интернет (чугула);
2. Банк картазы (чок болза "виртуальный" карта ажыглап болур);
3. Принтер азы билет парлап бээр черлер (чок болза анаа бронь номери чедер).

Кымга тааржыырыл?


Интернет ажыглап билир болгаш хостуг үези бар кижи бүрүзү кылып шыдаар.

Канчаар кылырыл?

Акша ажылдап ап болур 2 аргазы бар:

  1. Сатчып бергениңер дээш, улустан чижээ, 100 акша ап болур силер;
  2. Билет сатканы дээш, силерге сайтыдан база каш хуузун санап бээр.

Базым 1: Чарлал салыр

Силерден билет садып ап болурун улус билип алыр кылдыр чарлал кылып улуска тарадыр силер. (Бөдүүн чарлал, vk.com, facebook, ok.ru дээш оон-даа өске).

Базым 2: Билет садары

Билетти канчаар садып алырын блогувуста бижип турган бис.

Клиентиңерге статьявыста бижээни дег, билетти тыпчып бергеш, садып бээр силер.

Тыпчып бергени дээш, чижээ 100 акша төлевирин алыр силер. Кызыл хоорайже чедпейн клиентилериңерниң үе-шагын, акша-көпеен камнап бээр силер.

Принтериңер бар болза электроный биледин парлап бериңер. Чок болза саазынга бронь номерин бижип бериңер. Чогум аэропортка чүгле паспортуг чеде бээрге чедер.

Бо базымда силер бир дугаар акшаңарны ажылдап алдыңар.

Базым 3: Билет сатканы дээш интернет магазинден хуузу (чугула эвес)

Aviasales сайдындан билет садып алырга,  силерге хуузун санап берип болур. Оон ол акшаны айның 10-20 хүнеринде чоргузуп бээр.

Саткан билеттерден хуу алырда TravelPayouts сайдынга адаанда шөлүлгеден бүрүткел бижик ажыдып алыр силер.
http://www.travelpayouts.com/?marker=30143&locale=ruБүрүткел бижикти ажыдып алырынга, кол арнынга ажылдап алган акшаңарны көргүзер. Оон билет азы гостиница сатканы дээш силерге акшаны санап бээр.


"Инструменты" менюзунда "Текстовые ссылки"-че базыптыңар.Ол арында силерге билет болгаш гостиница (Отели) садып алыр адрестер бар. Ол адрестерни шыгжап алыңар.

Ам ол адрестен киргеш билет садып алган болза, силерге хуузун санап бээр.

Рефералы деп каан черде адрес ажыглап өске улусту чалап алыр болзуңарза, ол улустуң билет сатканы дээш база силерге немей санап бээрлер.
Ай санында ажылдап алган акшаңарны кайнаар чоргузуп бээрин "ПРОФИЛЬ" арынынга шилип ап болур силер.


Сөөлгү сөс

Билеттерни садып алыры албан эвес. Чамдыкта броньнап каап болур. Оон клиентилер боттары барып "Связьной"-дан садып ап болур.

Банк картаңар чок болза Яндекс.Деньги ажыдып алырын сүмелээр-дир мен.

Яндекс.Деньги ажыглап:
  • Виртуальный MasterCard ажыдып, ол карта-биле интернетке санажып болур силер;
  • Оон "AviaSales"-тен ажылдап алган акшаңарны ынаар чоргустуруп ап болур силер.
AviaSales ажыглап өөренип алгаш, оон улуска интернет магазинерден бараан, турпутевка (ооң дугайында тодаргай статьявыс) болгаш оон-даа өске консультация кылып болур силер.

  Бо статья бижип турдумда бир эжим билет сатчып бээрин дилээн. Ол эжимге билетти кырында тайылбырлаанывыс олчаан садып бээримге 130 акша санап берген меңээ. Келир айда Яндекс.Кошелёгумга чеде бээр ;)

Кичээнгейиңер дээш улуу-биле четирдим, онал-саналыңар манап тур мен.

Комментариев нет:

Отправить комментарий