пятница, 10 октября 2014 г.

Кредит төөгүзүн эдери азы хуу чок акша чээп алыры.

   Экии шуптуңарга!

   Мээң чээли/кредит төлээр үем чоокшулап орган, ам шалыңым бичии орайтады үнер хире. Дөргүл-төрелден, эш-өөрден акша-төгерикти чээксевезим-даа аргажок, ынчангаш интернеттен өске аргаларын дилеп ора "микрозайм" деп чүвеге дужа бердим. Cилерге хуу чок 4 муң акшаны канчалдыр чээп алганымның дугайында саавыр-статьямны төөгүп берейн. Бо саавыр кымга ажыктыг болурул?
  • түр када (1 неделя дургузунда) чегдирер акша дилеп турар болзуңарза;
  • чээлиңер төөгүзү ("кредитная история") багай болза, экижидип аарының бир аргазы;


Чээли төөгүзү багай болза

  Чээли төөгүзүн балап болбас. Ону эдип алырда чүгле чаа чээли ап алгаш, үезинде азы эртежик эгидер болза эки. Ынчангаш, адаанда бижип каан аргамны ажыглап хуу чок чээлини ап алгаш 1 неделя дургузунда тудупкаш, дедир эгидиптериңерге силерниң: "сөөлгү чээлиңер үезинде эгиткен" - деп демдеглел тыптып кээр. Ооң дузазы-биле төөгүңер экижип кээр.

Хуу чок кредит алыры

  "Микрозайм" берип турар фирмалар улуг хууга кыска үе тургузунда өреге акша берип турар. Оларның аразында бир дугаар чээлини хуу чок берип турар фирмалар база бар. Чижээ: Ezaem фирмазындан акшаны чээлиге ап болур силер.

Базым аайы-биле саавыр (инструкция)

1. Ezaem  <-- деп шөлүлгеже базыптыңар.  Маңаа кайы хире үе иштинде, каш акшаны чээлиге алырын шилиир силер.
Бир дугаар чээли - хуу чок (2 муңдан 10 муңга чедир) 14 хонуктан 30 хонуктуң иштинде берип турар.2. Ам чижээ, 4 муңнү 14 хонук дургузунда хуу чок чээлиге алыр дээн силер. "Сумма" - 4000, "Срок" - 14 кылдыр салып алгаш "оформить заем" кнопказын базыптыңар. (Адаанда чурукту көрүңер)


3. Дараазында силерни Регистрация арынынче шөлүптер. Ол арынны долдургаш "Регистрироваться" деп кнопканы базыптыңар.

 4. Акшаны канчалдыр шилчидерин/алырын шилиири.

  Бо арында болза акшаны канчалдыр алыксап турарыңарны шилип алыр силер:


  •   Акша хереглеп турар улуска. Кызылда болзуңарза "Contact" таварыштыр перевод кылдыр чоргустуруп алырын сүмелээр-дир мен. Чүге дизе, дораан акшаны банкыдан ап алыр силер (НАРОДНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА Адрес: Ул. тувинских добровольцев, 18). Өске регионнарда улус "Contact-Перевод" ап болур черлерни бо арындан көрүп болур https://www.contact-sys.com/where/, азы өске алыр хевирлерин ажыглап болур силер.
  • А кредит төөгүзүн эдип алыр деп турар улуска "QIWI Кошалек" шилип алырын сүмелээр-дир мен. Чүге дизе, оон дедир эгидерде дорт QIWI-ден чортуптар силер. (QIWI кошалек ажытканы дээш 30 акша база бээр, телефон "чемгерип" алыр болза артык эвес).  Мен банк барып турбазы-биле QIWI Кошалек шилип алдым.

5. Акшаны алырының негелделерин хүлээп алыры

  Бо арынга силерге кандыг негелделер-биле акша берип турарын бижип каан. Өскээр чугалаар болза договор(керээ) чарып ап турарыңар ол. Чурукта көргүзүп кааны дег, 0%-га 4000 акшаны 14 хүнге ап тур мен.


Дараазында "Подвердить условия и получить деньги" деп кнопканы базыптыңар.

6. Улаштыр киирип турган телефонуңар дугаарынче СМС хыналда код чедип кээр. Ону киир парлапкаш, "Продолжить" деп кнопкаже базыптыңар.
Ол-ла ам чүгле 30 минут иштинде харыызын манаар силер. Бир эвес, силерге займ бээр деп харыы кээр болза бичии болганда акша шилчип кээр.

Чогум мен Москва шагы-биле 23 шакта чээлини ап турган мен. Ынчангаш акшазын чүгле эртенинде 9 шак үезинде шилчидипкеннер. Москваның ажыл шактарында алыр болза 30-60 минут ишти чедип кээр-хире.
Чурукта QIWI-кошалекче акшаның шилчип келгени:

Чээлини эгидери

Үезинде эгидерин утпазын ам база сагындырып тур мен!
"Өрениң төлевери чаагай" азы "Долг платежом красен"
1) Заем алган сайтыже кире бериңер.2) "Мои Займы" арынында силерниң чээлиңерни канчалдыр эгидер аргаларын көргүзүп каан.

3) Эң дүрген эгидер хевири - банк картазын шилип алыңар (өске аргалар база бар, чижээ: qiwi-кошалек, "contact перевод", банк переводу).4) Силерниң банк картаңарның медеглелдерин(данные) киирипкеш, чээлини төлептиңер.
5) Ол-ла, бичии болганда силерге "чээлини дедир эгидипкен силер" деп смс чедип кээр телефонуңарже.Хуу чок 4000 муң акшаны алгаш, дедир эгиткеним дугайында төөгүмнү мооң-биле төндүрдүм. Кичээнгейиңер дээш четтирдим!

Cөөлгү сөс: Ам чаа чээлини база ап болур силер, ынчалза-даа арай ийи дугаар чээли хуулуг.
Саң-хөө дугайында аңгы арын ажыдып каан бис, ында өске аргалар база бар http://san.bodal.ru/

Комментариев нет:

Отправить комментарий