пятница, 11 апреля 2014 г.

Чуруктан бижик үндүрүп алыры.


Сөөлгү "Халас чер" дугайында статьявыста "Министерство Экономики РТ"-ден келген чагааны парлап каан бис.

Ынчалза-даа министерстводан чедип келген харыы парлап каан бижиктиң чуруу хевиринде болган. Ам ол чурукту чамдык улус номчуп шыдавас болган дыр.

Ону барымдалааш, чуруктан дүрген бижик уштуп алырын айтып берейн.  1. http://www.onlineocr.ru/ сайдынче кире бериңер;
  2. "Выберите файл"-че базыпкаш бижиктиг чурукту шилип алыңар;
  3. "Загрузить" кнопказын базыптыңар;
  4. "Язык распознавания" киирилдезинде "Русски язык" шилип алгаш;
  5. "Выходной формат" киирилдезинге бижикти кандыг хевирге үндүрерин шилип алыңар (бистер Text Plain txt шилип алдывыс);
  6. "Введите код" киирилдезинче чанында чурукта кодту киириптиңер;
  7. "Распознать Текст" кнопказын базыптыңар; Ол-ла бижииңер белен. Чуруктуң шынары эки болза колду бижик шын болур, багай болза чамдык үжүктер шын эвес боор.

 Улуу-биле четирдивис, өске айтырыгларыңар бар болза сайдывыска айтырарынче чалаар дыр бис.

Комментариев нет:

Отправить комментарий